اقامه نماز ظهر وعصر وجلسه اخلاق بحث شکر توسط استاد معظم حاج آقای مجاهدی
استاد معظم حاج آقای مجاهدی
 اپراتور سایت  10 آبان 1396